אסיפה כללית שנתית יום רביעי 4 ליולי 2018 , שעה 17:00, באתר "יד לשריון" בלטרון.

אסיפה כללית שנתית יום רביעי 4 ליולי 2018 , שעה 17:00, באתר "יד לשריון" בלטרון.

לחברי העמותה שלום רב

הודעה על קיום אסיפה כללית שנתית שתתקיים ביום רביעי 4 ליולי 2018 , שעה 17:00, באתר "יד לשריון" בלטרון.

באסיפה יידונו הנושאים הבאים:

1) בחירת ועד ובחירת ועדת ביקורת

2) דיווח על פעילות הועד/העמותה בשנה האחרונה

3) שאלות ודיון ככל שיתבקש.

 

השיטה לבחירת ועד העמותה וועדת הביקורת:

  1. החברים מתבקשים להגיש שמות המועמדים שלהם, כולל שמם אם הם רוצים בכך, עד יום 26 ביוני ש"ז. בהגשת שם מועמד שאיננו עצמך, יש לציין במפורש כי המועמד נתן הסכמתו לכך. הגשת השמות תתבצע במייל לכתובת yuvalinbox@gmail.com
  2. בתאריך 27 ביוני או בסמוך לו במועד הקרוב ביותר האפשרי תבדוק ועדת הביקורת את שמות המועמדים למוסדות האמורים, ותאשר/תדחה שם/שמות לפי העניין.
  3. מיד לאחר החלטת ועדת הביקורת תפורסם בלוח המודעות באתר החטיבה, הרשימה הסופית של המועמדים שאושרו לכהן בועד ובועדת הביקורת.
  4. בתאריך ובשעה הקבועים לקיום האסיפה הכללית תתקיים האסיפה, ואם לא יהיה בשעה האמורה קוורום חוקי, יידחה מועד קיום האסיפה בחצי שעה, ואז תתקיים האסיפה בכל קוורום.
  5. מיד לאחר סיום האסיפה ובחירת חברי הועד וחברי ועדת הביקורת החדשים יתכנס הועד החדש יחד עם ועדת הביקורת החדשה, ויבחר ביו"ר לועד.

 

בברכה

יובל ויס – יו"ר.